BANNER 3 - kursevi
index.php?opcija=2&t=11


strana: 62 : 30.8.2016. :

ENDOTRAHEALNIH INTUBACIJA U TERENSKIM USLOVIMA ENDOTRACHEAL INTUBATION UNDER FIELD CONDITIONS
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRC
Објављено: 28.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI