strana: 11 : ... :

UTICAJ BMI POLAZNIKA NA EFEKTIVNOST UČENJA BLS VEŠTINE
Autor: Aleksandar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP Kragujevac
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI