001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJEUVOD
Susret sa pandemijom COVID 19 predstavlja civilizacijski izazov. Pred nas je pandemija postavila brojna pitanja za koja u nismo imali prava rešenja u datom trenutku. Jedno od pitanja koje se po svom karakteru snažno nametalo jeste kako primenjivati mere kardiopulmonalne resuscitacije (KPR) u uslovima COVID 19 okruženja kako u bolničkim tako posebno u vanbolničkim uslovima.
Nacionalni Resuscitacioni Savet Srbije kao vodeća strukovna organizacija i naučni partner Evropskog Resuscitacionog Saveta (ERC) u saradnji sa sličnim organizacijama i nacionalnim savetima niza evropskih ali i vanevropskih zemalja, ubrzano je po izbijanju pandemije otpočeo rad na izradi naučnog konsenzusa i preporuka za tretman i implementaciju primena mera resuscitacije u uslovima COVID 19 pandemije, otvaranjem javne rasprave.
U tom smislu posebno su razmatrani rizik od inkekcije COVID 19 za spasioce kod pacijenata u srčanom zastoju. Pažnja je poklonjena sledećim pitanjima: kompresije grudnog koša, defibrilacija, kardiopulmonalna resuscitacija (sve intervencije koje uključuju kompresiju grudnog koša) a u odnosu na:
1.generisanje aerosola
2.transmisiju infekcije
3.efektivnosti personalne zaštitne opreme
4. kvalitet kardiopulmonalne resuscitacije.strana: 89 : 19.4.2020. :

ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study
Kvalitetne kompresije grudnog koša uslov su uspešne resuscitacije. BLS AED radna grupa RSS organizovala je istraživanje sa ciljem da uporedi klasičan način izvođenja ERC BLS AED seminara sa dvadesetominutnim treningom uz primenu audio-vizuelne povratne informacije.(feedback-a)
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI