001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJEUVOD
Susret sa pandemijom COVID 19 predstavlja civilizacijski izazov. Pred nas je pandemija postavila brojna pitanja za koja u nismo imali prava rešenja u datom trenutku. Jedno od pitanja koje se po svom karakteru snažno nametalo jeste kako primenjivati mere kardiopulmonalne resuscitacije (KPR) u uslovima COVID 19 okruženja kako u bolničkim tako posebno u vanbolničkim uslovima.
Nacionalni Resuscitacioni Savet Srbije kao vodeća strukovna organizacija i naučni partner Evropskog Resuscitacionog Saveta (ERC) u saradnji sa sličnim organizacijama i nacionalnim savetima niza evropskih ali i vanevropskih zemalja, ubrzano je po izbijanju pandemije otpočeo rad na izradi naučnog konsenzusa i preporuka za tretman i implementaciju primena mera resuscitacije u uslovima COVID 19 pandemije, otvaranjem javne rasprave.
U tom smislu posebno su razmatrani rizik od inkekcije COVID 19 za spasioce kod pacijenata u srčanom zastoju. Pažnja je poklonjena sledećim pitanjima: kompresije grudnog koša, defibrilacija, kardiopulmonalna resuscitacija (sve intervencije koje uključuju kompresiju grudnog koša) a u odnosu na:
1.generisanje aerosola
2.transmisiju infekcije
3.efektivnosti personalne zaštitne opreme
4. kvalitet kardiopulmonalne resuscitacije.strana: 89 : 19.4.2020. :


Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) je udruženje građana, koje je po svom karakteru nevladino, nestranačko i neprofitno, multidisciplinarno udruženje.
Објављено: 30.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI