Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) je udruženje građana, koje je po svom karakteru nevladino, nestranačko i neprofitno, multidisciplinarno udruženje.Objedinjuje i podržava poduhvate svih organizacija, udruženja i pojedinaca koji se bave praktičnim, edukativnim, naučno - istraživačkim radom i delatnostima prvenstveno u oblasti resuscitacije, reanimacije, kritičnim periodima pre i intrahospitalne resuscitacije i reanimacije.

Teži ka objedinjavanju multidisciplinarnih polja, koja će kroz ostvarivanje timskog rada pri nastanku iznenadnog prekida cirkulacije, sa preventivnim postupcima izbeći gubitak unesrećenog, čime težimo postići sigurnost za svakog pojedinca u društvu, koju sigurnost će pružati znanje i htenje resuscitatora i reanimatora stečeno kontinuiranim istraživanjem, usavršavanjem i edukacijom.

Resuscitacija kao ni pojam reanimacije nisu junački čin, vec oruđe koje nam je moderna medicina dala u ruke da to koristimo mudrošću, te primenimo kao opšte blago za svakog pojedinca. Mišljenja smo da je u ovom lancu svaka pojedinačna karika podjednako važna i značajna. Zajednički cilj možemo postići isključivo kao tim, kada je svaka karika u lancu podjednako snažna.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore se bavi prenošenjem preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta i algoritama postupaka utvrđenih na naučnim skupovima ovog tela koje je vodeće u ovoj oblasti u Evropi i organizacijom kurseva i seminara na kojima se stiču znanja i veštine u ovoj oblasti po standardima Evropskog resuscitacionog saveta.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore bavi se prenošenjem iskustava drugih i iznalaženjem sopstvenih rešenja za primenu novih tehnologija u oblasti medicine sa posebnim interesovanjem za oblast urgentne medicine.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore zaseda dva puta godišnje. Na svom JESENJEM I PROLEĆNOM zasedanju utvrđuje plan i program rada, daje saopštenja, mišljenja i usvaja izveštaj o svojim predhodnim aktivnostima.

Naučni odbor Resuscitacionog Saveta Srbije i Crne Gore zaseda jedanput godišnje.


strana: 63 : 30.8.2016. :

REMS bodovni sistem (Rapid Emergency Medicine Score) - novo prognostičko oruđe u urgentnoj medicinskoj praksi? REMS scoring system (Rapid Emergency Medicine Score): New prognostic tool in urgent medical practice?
Autor: Aleksandra Glisic - Lazic / Organizacija: resuscitacioni savet Srbije
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI