UTICAJ BMI POLAZNIKA NA EFEKTIVNOST UČENJA BLS VEŠTINE
Autor: Aleksandar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP KragujevacSazetak: UVOD:
ERC (European Resuscitation Council) preporuke za izvođenje kardio-pulmonalne resuscitacije (KPR) iz 2010.godine ističu značaj kvalitetnih kompresija grudnog koša za uspešno izvođenje osnovne životne podrške kod osoba sa akutnim zastojem srca. Kvalitet kompresija grudnog koša (dubina, frekvenca, trajanje pauze između dva ciklusa kompresija) značajno odredjuju ishod i efektivnost KPR. Dosadašnje studije nisu ukazivale da li postoji veza između BMI (body mass index) polaznika BLS obuke i kvaliteta kompresija grudnog koša, a samim tim i efektivnosti KPR-a.
CILJ:
Utvrditi povezanost BMI polaznika BLS obuke i kvaliteta kompresija grudnog koša, a samim tim i efektivnosti učenja i izvođenja KPR-a.
METODOLOGIJA:
Istraživanje je prospektivna manekenska studija na antomskom modelu. U studiju su uključeni polaznici BLS obuke, njih 256 (175 studenata V godine medicinskog fakulteta na predmetu Resuscitacija I i 81 student I godine na predmetu Prva pomoć) po ERC regulativi (short program), koji su metodom slučajnog izbora podeljeni u male grupe. Grupe su randomizirane bez stratifikacije uzorka. Isključujući faktor za neučestvovanje u studiji bilo je kontinuirano vežbanje BLS veštine po nestandardizovanim programima. Obuka je izvodena na AMBU simulatoru korišćenjem ZOLL AED PRO defibrilatora. Pomoću softverskog paketa koji se nalazi u sklopu simulatora (RANDOM PRO program), mereni su dubina i brzina svake kompresije pri izvođenju KPR-a u trajanju od 6 min. Na kraju su matematičkom obradom dobijeni rezultati dubine i frekvencija kompresija grudnog koša.
REZULTATI:
Polaznicima su pre početka obuke izmereni telesna visina i telesna težina, izračunat BMI, a potom su podeljeni, prema BMI kategorizaciji SZO za osobe preko 20 godina, u tri grupe prema vrednostima BMI: pothranjeni (sa BMI <18,5), normalno uhranjeni (sa BMI 18,5 – 24,9) i gojazni (sa BMI >25).
Rezultati merenja kompresije su podeljene u tri grupe: I - plitke (dubina kompresije manja od 5cm), II - optimalne (dubina kompresije između 5 i 6cm) i III- duboke (dubina kopresije veća od 6cm). Za svaku grupu polaznika izračunat je procenat efikasnih kompresija (koliko je svaki polaznik pri izvodnjenju KPR-a u trajanju od 6 min imao plitkih, normalnih i dubokih kompresija), kao i procenat efektivnih kompresija (dubina i frekvenca kompresija).
Rezultati merenja kompresija sve tri grupe pokazuju da je prva grupa (pothranjeni) imala prosečnu vrednost dubine 5,36 cm, 58,01% dobrih kompresija prema preporukama (dubina 5-6 cm) i prosečnu efektivnost kompresija 51%. Rezultati druge grupe (normalno uhranjeni) su bili: prosečna vrednost dubine kompresije 5,77 cm, procenat dobrih kompresija 59,48% i prosečnu efektivnost kompresija 48,94%, a treća grupa (gojazni): prosečna dubina kompresija 6,18cm, procenat dobrih kompresija 28,99% i prosečna efektivnost 21,17%. Preduboke kompresije su najzastupljenije kod III grupe (69,02%), a plitke su najčešće kod I grupe (25,64%).
ZAKLJUČAK:
BMI polaznika BLS značajno utiču na kvalitet kompresije grudnog kosa, a samim tim i na efektivnost BLS veštine. Polaznici BLS obuke sa idealnim BMI ostvaruju najveći procenat efektivnih kompresija u toku učenja veštine, dok polaznici koji imaju BMI iznad ili ispod normalnih vrednosti, zahtevaju posebnu pažnju tokom obuke uz korišćenje opreme sa audio-vizuelnom tehnologijom.


strana: 59 : 29.8.2016. :

ŠKOLSKA DECA I ADOLESCENTI KAO PACIJENTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI