VREME UVOĐENJA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA
Autor: Marija MandicSazetak: Akutni infarkt miokarda nastaje zbog opstrukcije protoka krvi kroz koronarnu arteriju usled stvaranja tromba.Primenom fibrinolitičke terapije dolazi do rastvaranja tromba,smanjenja infarktnog polja,smanjenja komplikacija infarkta,a samim tim i porasta preživljavanja pacijenata.Obim rekanalizacije zavisi pre svega od vremena kada je data fibrinolitička terapija u odnosu na početak bola u grudima,a svakako je najefikasnija ukoliko se terapija primeni u „zlatnom satu“.Cilj ovog rada bio je da se utvrdi vreme koje prođe od početka bolova kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda do primene fibrinolitičke terapije,kao i faktori koji utiču na dužinu tog vremena.Prospektivna studija sprovedena je u Koronarnoj jedinici IKVB Vojvodine u Sremskoj Kamenici tokom prvih deset meseci 2006.godine.U studiji je uvršteno 106 pacijenata primljenih sa akutnim infarktom miokarda,kao prvom ekspresijom koronarne bolesti,koji su nakon isključenja kontraindikacija lečeni fibrinolitičkom terapijom Streptokinazom.Pacijenti su popunjavali upitnik u kojem su među ostalog novodili način njihov dolaska na Institut (sami ili sa ekipom službe hitne medicinske pomoći(SHMP) bilo da je ekipa izašla na teren ili je pacijent sam otišao u SHMP),kao i vreme koje je proteklo od pojave bola do poziva SHMP,ili polaska u SHMP,vreme kada je stigla SHMP i vreme kada je pacijent stigao na Institut te primio fibrinolitičku terapiju.Od ukupno 106 pacijenata 29% je bilo žena prosečne starosti 60 godina i 71% muškaraca prosečne starosti 55,5 godina.Pacijenti koji su sami otišli na Institut spadaju u grupu najstarijih pacijenata,prosečne starosti 64 godine, i oni su fibrinolitičku terapiju primili prosečno za 180 min od početka bolova u grudima.Pacijenti koji su otišli u SHMP su u grupi najmlađih pacijenata,prosečne starosti 55 godina.Oni su u SHMP krenuli prosečno nakon 66 minuta od početka bolova,a 141 minut nakon bolova su primili fibrinolitičku terapiju.Pacijenti koji su pozvali SHMP učinili su to prosečno 82 minuta nakon pojave bola, čak 2/3 njih u roku od 60 minuta.Prosečno vreme stizanja SHMP bilo je 20 minuta,a 160 minuta od bola do primene fibrinolitičke terapije.Bez obzira na način dolaska u bolnicu službom hitne medicinske pomoći,od početka bolova do primene fibrinolitičke terapije proslo je u proseku od 140 do 160 minuta.Pola ovog vremena je vreme dok se pacijent ne obrati za pomoć,a druga polovina vreme intervencije SHMP.Kako bi postigli da se u “zlatnom satu” primeni fibrinolitička terapija potrebna je težiti ne samo stručnoj edukaciji medicinskih kadrova i boljoj organizaciji rada,nego i edukaciji stanovništva da prepoznaju stenokardijalnu bol i što pre se obrate za medicinsku pomoć


strana: 56 : 29.8.2016. :

Tesko obezbedjivanje disajnog puta DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRC
Објављено: 28.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI