Kabinet urgentne medicine u Kragujevcu - jednogodišnji rezultati rada
Autor: aleksandar klickovic / Organizacija: Zavod ya HMP kagujevacOblast: kontinirana medicinska edukacija, resuscitaciona medicina, licence
Sazetak: Kontinuirana medicinska edukacija (KME) je pojam koji je direktno prihvaćen iz engleskog jezika kao doslovni prevod originala Continuing Medical Education (CME). Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (član 187). Kontinuirana edukacija podrazumeva: učešće na stručnim i naučnim skupovima i učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije. S tim ciljem su obrazovani odgovarajućih centara za kontinuiranu medicinsku edukaciju pri medicinskim fakultetima univerziteta u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Krajem 2005. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je ponudio 1 školu i 7 seminara (decembar), Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 27 edukativnih seminara (za period septembar-decembar) i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 5 seminara (decembar). Za razliku od dosadašnjeg sistema stručnog usavršavanja, koji se praktično završavao stručnom specijalizacijom i/ili užom specijalizacijom, sada Zakon predviđa i licenciranje medicinskih radnika koje treba da vrši Lekarska komora. Kao i kod Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tek je postavljen temelj novog sistema koji treba obrazovati.


strana: 54 : 29.8.2016. :

UTICAJ BMI POLAZNIKA NA EFEKTIVNOST UČENJA BLS VEŠTINE
Autor: Aleksandar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP Kragujevac
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI