Kabinet urgentne medicine u Kragujevcu - jednogodišnji rezultati rada EMS health center: One-year-work results
Autor: Aleksadar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP kagujevacSazetak: Kontinuirana medicinska edukacija (KME) je pojam koji je direktno prihvaćen iz engleskog jezika kao doslovni prevod originala Continuing Medical Education (CME). Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (član 187). Kontinuirana edukacija podrazumeva: učešće na stručnim i naučnim skupovima i učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije. S tim ciljem su obrazovani odgovarajućih centara za kontinuiranu medicinsku edukaciju pri medicinskim fakultetima univerziteta u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Krajem 2005. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je ponudio 1 školu i 7 seminara (decembar), Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 27 edukativnih seminara (za period septembar-decembar) i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 5 seminara (decembar). Za razliku od dosadašnjeg sistema stručnog usavršavanja, koji se praktično završavao stručnom specijalizacijom i/ili užom specijalizacijom, sada Zakon predviđa i licenciranje medicinskih radnika koje treba da vrši Lekarska komora. Kao i kod Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tek je postavljen temelj novog sistema koji treba obrazovati.
---------
Continuing Medical Education (CME) is the term originating from the English language. According to the Health Protection Law of the Republic of Serbia (ARTICLE 187). Continuing education covers participation in professional and scientific meeting, courses, and other programmes of continuing education. The objective is to organize appropriate centers intended for continuing medical education within Schools of Medicine, University of Nis, Belgrade and Kragujevac. By the end of 2005, the School of Medicine, University of Belgrade, had within its syllabus one school, 7 seminars (December). The Center for Continuing Medical Education in Nis dealt with 27 educational seminars (September - December). Center for Continuing Medical Education of the School of Medicine in Kragujevac, 5 seminars (December). According to the system of professional education so far, usually terminated with professional specialization, the current law provides the medical staff with certificate approved by the Medical Chamber. The foundation has been made both for Medical Protection Law and a new system which is yet to be made.


strana: 52 : 29.8.2016. :


002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Објављено: 19.4.2020.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI