DEMOGRAFSKO-ETIOLOŠKI ČINIOCI NASTANKA CA I ISHOD PREHOSPITALNE REANIMACIJE
Autor: Milan Mirković / Organizacija: Medicinski fakultet KragujevacOblast: Resuscitaciona medicina
Sazetak: Uvod: Cardiac arrest (akutni zastoj srca) je nagli i neočekivani prestanak cirkulacije krvi, izazvan funkcionalnim prestankom rada srca, odnosno prestankom mehaničke aktivnosti srca. Vodeći je uzrok mortaliteta, kako u svetu (25%) tako i kod nas. Jedini pravi lek je rana primena kardio-pulmonalne reanimacije (KPR). KPR predstavlja skup mera i postupaka u cilju uspostavljanja ili održavanja osnovnih vitalnih funkcija (respiracija, cirkulacija i moždana funkcija).
Cilj: Cilj rada je istražiti demografske karakteristike pacijenata i etiologiju nastanka Cardiac arresta, značaj rane primene KPR-a, kao i ishod primenjenih mera.
Materijal i metode: Korišćeni su protokoli i terenski izveštaji ekipa ZHMP Kragujevac, koje su ukazivale KPR kod 135 pacijenata sa CA na teritoriji Grada Kragujevca u periodu od I-XII 2008 godine. U obradi podataka korišćena je prosta matematička proporcija.
Rezultati: Istraživanjem smo utvrdili da slučajevi CA variraju od meseca do meseca, ali su najizraženiji u zimskim mesecima sa pikom u januaru (16,3%). Cešće se javlja kod muške populacije (63,7%) i kod starosne grupe preko 60 godina (59,26%). Nešto češće se dešava u toku dana (53,33%), kao i četvrtkom (18,52%), a najmanje vikendom.(52) CA se najčešće registruje u centru grada(38,52) i na području sela (26,27%). (65)(187) Najčešće nije moguće utvrditi uzrok CA (58,52%), a od poznatih su srčana oboljenja dominantna. U optimalnom vremenu do 8 min, ekipe HMP stižu u 71,85%, što je u korelaciji sa brojem započetih reanimacija (70,37%), od čega je registrovano 17,89% uspešnih reanimacija prema kriterijumu ROSC≥20 min.(44)(231) Najčešće primenjivane mere KPR-a su: upotreba lekova, spoljašnja masaža, asistirana ventilacija, EKG-monitoring i defibrilacija.
Zaključak: Obuka građana za primenu KPR-a, kao i razmeštanje ekipa HMP po punktovima u prigradskim naseljima dovelo bi do smanjenja visoke stope mortaliteta kod CA.
Ključne reči: Cardiac arrest, prehospitalna KPR


strana: 51 : 29.8.2016. :

ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study
Kvalitetne kompresije grudnog koša uslov su uspešne resuscitacije. BLS AED radna grupa RSS organizovala je istraživanje sa ciljem da uporedi klasičan način izvođenja ERC BLS AED seminara sa dvadesetominutnim treningom uz primenu audio-vizuelne povratne informacije.(feedback-a)
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI