Kimitirajuci faktori za implementaciju preporuka 2010 u Srbiji
Autor: Aleksandra Lazic / Organizacija: Resuscitacioni Savet SrbijeUvod
Radna grupa za implementaciju preporuka 2010. Resuscitacionog Saveta Srbije (SerRC) dala je sebi zadatak da utvrdi i identifikuje najznačajnije prepreke za implementaciju preporuka 2010.u Srbiji
Metod
Kao metod izabrano je terensko istraživanje anketom na randomiziranom uzorku lekara. Sprovedeno je popunjavanjem jedinstvenog upitnika i demonstracijom veštine kompresije grudnog koša na anatomskom modelu sa korišćenjem digitalnog akcelerometra (ZollMedical)

Rezultati
Anketom je obuhvaćeno 157 od 1050 lekara koji rade u EMS u Srbiji. Istraživanje ukazuje:
1) Engleskim jezikom dobro vlada 10% ispitanika, a 27% se služi bez većih teškoća
2) 70% ispitanika tvrdi da je upoznato sa preporukama 2010. 15 % informisano je na sastancima SerRC-a.
3) Svoje vladanje preporukama ocenom iznad dobro ocenjuje 75% lekara u EMS u Srbiji.
4) 42% lekara u EMS u Srbiji smatra da im je potreban redovan trening za održavanje znanja i veština
5) Defibrilator sa samolepljivim elektrodama nije deo out-of hospital EMS u Srbiji
6) Amodaron u ampuliranom obliku ne poseduju svi EMS u Srbiji
7) Merenju kvaliteta kompresija g. koša pristupilo je 105 od 157 ispitanika. Ukupan broj isporučenih kompresija tokom 2 minuta rada svih ispitanika iznosio je 27 410 i odgovara frekvenci od 131/minuti. Kompresija koje zadovoljavaju kriterijum dubine 5-6 cm i frekvence 100-120/ min bilo je 5 824 ili 21, 25 %.


Zaključak:
Istraživanje je pomoglo da se prepozna 10 najznačajnijih limitirajućih faktora za implementaciju preporuka. Ono ukazuje da stav lekara nije odgovarajući. Postoji značajna disprporcija između stava o vladanju veštinama i njihovoj demonstraciji na manekenu. Akcenat u budućem radu treba dati na promeni stava o neophodnosti treninga i redovnih retreninga kao i obezbeđivanju adekvatne opreme i lekova koji su u skladu sa preporukama kao uslova za kvalitetnu implementaciju preporuka 2010.strana: 47 : 29.8.2016. :


1

Објављено: 30.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI