PONOVLJENE FEBRILNE KONVULZIJE U TOKU 24 SATA
Autor: Dragana Bogićević / Organizacija: Univerzitetska dečja klinika, BeogradSazetak:
Cilj rada je da se utvrde karakteristike po kojima se razlikuju deca sa multiplim febrilnim konvulzijama(FK) od dece sa jednim febrilnim napadom u toku 24 sata, odnosno da se analiziraju faktori rizika za ponavljanje konvulzija tokom jedne febrilne bolesti.
Metode.Ovo je retrospektivna studija u kojoj su ispitana deca uzrasta od šest meseci do tri godine sa urednim psihomotornim razvojem, koja pre prijema u bolnicu nisu lečena antibioticima niti su posle prvog febrilnog napada dobila antikonvulzivnu terapiju.
Rezultati. Uporedjeno je 73 dece sa tipičnim i 35 sa ponovljenim febrilnim napadima. Konvulzije su se javile u prvom danu febrilnog oboljenja u 88 % bolesnika. Prvi febrilni napad kod dece sa ponovljenim FK značajno češće se dogodio pri aksilarnoj temperaturi nižoj od 38,5 C.Febrilni napad se ponovio u roku od 12 sati u 94 % dece sa multiplim konvulzijama, najčešće unutar dva sata od prvih konvulzija.
Zaključak. Ponavljanje napada u toku 24 sata češće je kod dečaka čiji su rodjaci imali febrilne konvulzije i kod dece oba pola sa perinatalnim problemima. U moguće faktore rizika za multiple FK spadaju : prvi napad po tipu atoničnih konvulzija, pozitivna porodična anamneza za epilepsiju i nepoznat fokus infekcije na prijemu u bolnicu.

Ključne reči : febrilne konvulzije, multipli napadi, karakteristike, riziko faktori

---------
ABSTRACT

Aim. To rule out features of repeated febrile seizures during 24 hours that differ from simple febrile convulsions, and to identify risk factors for multiple febrile convulsions.
Methods.This is a retrospective study of children aged from 6 to 36 months with the first febrile seizure admitted to a tertiary refferal hospital during a 6-year period. Children with developmental delay and previously treated with antibiotics or anticonvulsants were excluded.
Results. 108 patients were investigated : 73 and 35 patients with the first simple and multiple febrile seizures, respectively. Convulsions occured during the first 24 hours of febrile illness in 88 % of children. Multiple febrile seizures tended to occur at lower body temperatures. Febrile convulsions repeated in 12 hours in 94 % of patients with multiple seizures, mostly in a 2-hour period.
Conclusion. Factors that favour multiple febrile convulsions are : boys whose first degree relatives had febrile seizures and children with perinatal problems. Possible risk factors are : atonic initial attack, positive family history for epilepsy and unknown focus of infection on addmission.

Key words : febrile convulsions, multiple seizures, characteristics, risk factors


strana: 45 : 29.8.2016. :

KARDIOVASKULARNE BOLESTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI