ŠKOLSKA DECA I ADOLESCENTI KAO PACIJENTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć BeogradOblast: urgentna medicina
Cilj rada je da ukažemo na okolnosti u kojima postoji potreba za pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i na težinu zatečenog stanja kod školske dece i adolescenata.
Metode.Tokom dva meseca pratili smo rad ekipa hitne pomoći Beograd na terenu, da bismo sagledali u kojim stanjima, kojim situacijama i kom uzrastu dece je ukazivana pomoć. Ispitivanjem je obuhvaćeno 458 lekarskih izveštaja sa terena.
Rezultati. Tokom ovog perioda ni u jednom slučaju nije bilo potrebe za primenom kardiopulmonalne reanimacije. Najveći broj intervencija je obavljen u toku dana i na javnim mestima. Najčešće se radilo o povredama (41%) i trovanju psihoaktivnim supstancama (13%).
Zaključak. Mada u kratkom vremenskom intervalu koji je obuhvatilo ovo ispitivanje nije bilo ukazane kardiopulmonalne reanimacije, neophodno je da svi članovi tima hitne pomoći poznaju pravila i preporuke Evropskog saveta za reanimaciju ERC iz 2010. godine.

Ključne reči :Deca, hitna stanja, reanimacija


strana: 43 : 29.8.2016. :

ANTIDOTI ANTIDOTES
Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka.
Објављено: 28.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI