ZNAČAJ MODIFIKOVANOG RANOUPOZORAVAJUĆEG BODOVNOG SISTEMA PRILIKOM PRIJEMA U JEDINICU POLUINTENZIVNE NEGE THE VALUE OF MODIFIED EARLY WARNING SCORE ( MEWS) IN PATIENTS ADMITTED TO A HIGH DEPENDENCE UNIT
Autor: Dušanka Obradović / Organizacija: Institut za plućne bolesti VojvodineOblast: Urgentna medicina
Opis: Obradović D, Sević Joveš B, Gmizić-Sovilj S, Stefanović S. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Jedinica za Poluintenzivnu negu, Institutski put 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija,
Sazetak: UVOD
Modifikovani ranoupozoravajući bodovni sistem ili tzv. Modified Early Warning Score (MEWS) je jednostavan bodovni sistem, primenjiv pored bolesničkog kreveta koji obezbedjuje poboljšanje kvaliteta i sigurnosti lečenja bolesnika primljenih na internistička odeljenja. Primarni cilj je sprečavanje odlaganja primene odredjenih mera lečenja i premeštaja kritično obolelih u jedinicu intenzivne nege.
KLJUČNE REČI:
modifikovani ranoupozoravajući bodovni sistem, jedinica poluintenzivne nege.
MATERIJAL I METODE:
U ovom radu je retrospektivno praćen MEWS score kod 26 bolesnika koji su primljeni u Jedinicu Poluintenzivne nege u periodu od marta do juna 2009.godine. Kod svakog bolesnika je pri prijemu odredjen MEWS score, a kao krajnji ishod je posmatran otpust, premeštaj u jedinicu intenzivne nege ili smrtni ishod
REZULTATI:
Od 26 bolesnika 5 (19,2%) bolesnika je imalo MEWS score jednak ili veći od 6, 13 bolesnika ili 50% je imalo MEWS score u rasponu od 3 do 5, a 8 bolesnika (30,8%) je imalo MEWS score manji od 3. Od 26 bolesnika 20 je otpušteno kući sa prosečnim vrednostima MEWS scora od 1 do 7, u jedinicu intenzivne nege je premešten jedan bolesnik sa MEWS scorom od 5, a sa letalnim ishodom je bilo 5 bolesnika sa vrednošću MEWS scora od 2 do 5.
ZAKLJUČAK
Ovakve rezultate treba uzeti sa rezervom s obzirom na mali uzorak.
---------
INTRODUCTION
The Modified Early Warning score is a simple, bed-side score that may allow improvement in the quality and safety of management of patients admitted to the general wards. The primary purpose is to prevent delay in intervention or transfer of critically ill patients.
KEE WORDS
The Modified Early Warning score, High dependence unit
MATERIALS AND METHODS
In this study 26 patients admitted to the high dependence unit were retrospectively studied in period of the march to the june 2009. The MEWS score was recorded on all patients and the primary end-point was discharge, transfer to the Intensive Care Unit or death.
RESULTS
Five patients (19,2%) had a MEWS score ≤ 6, 13 patients (50%) had a MEWS score beetwen 3 and 5 nad 8 patients (30,8%) had a MEWS score less than 3. Among 26 patients 20 were discharged with MEWS score beetwen 1 and 7, one patient was transfered to the intensive care unit with MEWS score 5 , 5 patients died with MEWS score beetwen 2-5.
CONLUSIONS
This results should be taken with caution because of the small number of patients.


strana: 42 : 29.8.2016. :

ANTIDOTI ANTIDOTES
Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka.
Објављено: 28.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI