TROVANJE ETIL I METIL ALKOHOLOM ETHYL AND METHYL ALCOHOL POISONING
Autor: Sava Gavrilovic / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativaOblast: resuscitacija
Opis: Medicina Danas Novi Sad 2002 Godina I Broj 1-2 UDC 616-099:547.261 BIBLID 1451124x:/2002/:1 /1-2/208-11
Sazetak: Akutna alkoholna napitost predstavlja vrlo čest problem svih profila lekara, a posebno lekara u službi urgentne medicine. Ne retko zbog konzumacije loših i ne proverenih alkoholnih pića dolazi do trovanja metil alkoholom koje je vrlo često i uzrok letalnom ishodu. Cilj ovog rada je bio da se detaljno objasne tok i klinička slika ova dva trovanja, da njihova diferencijalna dijagnoza i uputi na savremenu terapiju ovakvih intoksikacija.
---------
Acute alcohol intoxication is a frequent problem for all physicians, especially emergency physicians. Consumption of lowquality and untested alcohol drinks causes methyl alcohol intoxication, very often being the cause of lethal outcome. The objective of this study was to present and describe causes and clinical picture of these poisonings, with differential diagnosis and current therapy of such intoxications.


strana: 40 : 29.8.2016. :


Jesenji dani resuscitacije
U oktobru 2020 Evropski resuscitacioni savet će promovisati, a u saradnji sa sličnim kontinentalnim organizacijama PREPORUKE 2020. Ove godine kao i 2015 kada su donošene nove preporuke, Resuscitacioni savet srbije će istog dana kada u celom svetu, organizovati promotivni stručni sastanak, sa temom - Novine u preporukama za zbrinjavanje životno ugroženog pacijenta - 2020. simpozijumercpreporuke2020.com
Објављено: 0.0.0.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI