BLS

Ovaj tekst ima priloženu PDF datoteku

strana: 38 : 28.8.2016. :

VREME UVOĐENJA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA
Autor: Marija Mandic
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI