Razvijenost službe hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini Development of Emergency Medical Services in AP Vojvodina
Autor: Violetta Raffay / Organizacija: SeRCSazetak: Zbrinjavanje hitnih stanja u medicini na mestu nastanka povrede i/ili bolesti, na terenu, odnosno izvan zdravstvenih ustanova i ukazivanje stručne medicinske pomoći izvan redovnog radnog vremena ustanova primarne zdravstvene zaštite ostvaruje se u AP Vojvodini kroz vidove organizovanja službe opšte medicine odnosno Službe hitne medicinske pomoći. U službama sa stalnim lekarskim sastavom angažovan je ukupno 221 lekar od čega je 135 lekara opšte medicine 15 specijalista opšte medicine 47 specijalista urgentne medicine 5 specijalista ostalih grana medicine i 29 lekara na specijalizaciji. Službe hitne medicinske pomoći najrazvijenije su na teritoriji okruga Južna Bačka, gde živi 593.666 stanovnika na 3.915 km2, organizovanu službu ima 5 od 11 opština sa ukupno 89 lekara uzimajući u obzir i opštinu Beočin, kao organizovanu službu gde jedan lekar pokriva 6.670 pacijenata. Godišnje ove službe izvrše 149.715 intervencija na terenu i 179.703 ambulantnih pregleda. Ustanovljeno je da u ovim službama ukupno ima 1.276 uređaja, tačnije jedinica opreme i uređaja od kojih je u ukupnoj funkciji 1232, odnosno 96, 55%. Tokom istraživanja je popisano 289 namenskih sanitetskih vozila u 38 od 43 Doma zdravlja, koja se namenjuju za rad urgentnih ekipa na terenu, medicinski transport, prevoz dijaliziranih pacijenata i vozila koja se koriste za neodložnu lekarsku pomoć. Prosečno vozilo hitne medicinske pomoći je staro 6, 93 godine i prešlo je 180.837 kilometara. Relativno zadovoljavajuće stanje službi hitne medicinske pomoći u Vojvodini samo ukazuje na konstantnu potrebu kontinuiranog usavršavanja zaposlenih radnika, uredno obnavljanje opreme i njihovo servisiranje te potrebu za konstantnim praćenjem evropskih trendova.
---------
Taking care in medical emergencies on site, on the field, in other words outside of healthy institutions and offering an expert medical help beyond working hours of primary Health care in AP Vojvodina is realized through the aspects of organizing general medicine practice, in other words the Emergency Health Service. In the Services with permanent regular medical stuff, 221 are doctors of General medicine, 15 are specialists of general medicine, 47 are specialists of urgent medicine, 5 are specialists of other medicine branches and 29 are doctors at the specialization training. The most developed Emergency Health Practices have been on the territory of South Backa County where 593.666 inhabitants live on 3.915 km2. 5 out of 11 Districts have organized service with 89 doctors all together, considering also Beocin District as organized service where a doctor covers 6.670 patients. Every year, these services perform 149.715 interventions on the field and 179.703 ambulatory examinations. It is established that in these services there is 1.276 facilities of which 1232 are in complete function, in other words 96, 55% of them. During research, 289 allocated medical vehicles have been inventoried in the 38 out of 43 Health centers, which are intended for the work of emergencies on the field, medical transport, transportation of dyalised patients and vehicles that have been used for immediate medical help. The average of emergency help vehicle is 6, 93 years old and covers a distance of 180.837 KM. Relatively satisfying state of Emergency medical services in Vojvodina merely points out the constant need for continued employed workers perfection, regular equipment renovation and their servicing, and the need for constant European trends follow up.


strana: 29 : 28.8.2016. :


STATUT UDRUŽENJA - RESISCITACIONI SAVET SRBIJE

Објављено: 30.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI