ENDOTRAHEALNIH INTUBACIJA U TERENSKIM USLOVIMA ENDOTRACHEAL INTUBATION UNDER FIELD CONDITIONS
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRCSazetak: Indikacije za endotrahealnu intubaciju u urgentnoj medicini su respiratorni ili kardijalni zastoj ili insuficijencija, kao i teške politraume, spoljašnja ili unutrašnja krvavljenja sa gubitkom krvi od preko 20% cirkulatornog volumena, što podrazumeva brzo i neodložno intubiranje na mestu nesreće. Teški uslovi za rad nameću potrebu za pronalažanjem načina intubacije koji će biti uspešno primenjiv i u najtežim uslovima.. Detaljno je opisana metoda ,,Novi Sad,, ostvarena u saradnji Doma zdravlja Novi Sad, Službe hitne medicinske pomoći i Klinike za anesteziju i intezivnu terapiju Kliničkog centra Novi Sad.
---------
Indications for endotracheal intubation in emerency medicine are respiratory or cardiac arrest or insufficiency as well as severe polytrauma, external or internal bleeding withblood loss over 20% of circulatory volume, requiring urgent intubation at the accident site.. It also gives a detailed description of ,,Novi Sad,, method accomplished in association with Health Center Novi Sad, Emergency Medical Service and Clinic of Anesthesiology and Intensive Care of the Clinical Center Novi Sad.


strana: 28 : 28.8.2016. :

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone
Објављено: 2.1.2017.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI