Statut
STATUT UDRUŽENJA - "RESUSCITACIONI SAVET SRBIJE I CRNE GORE"

Ovaj tekst ima priloženu PDF datoteku


RESUSCITACIONI SAVET SRBIJE I CRNE GORE
RESUSCITATION COUNCIL OF SERBIA AND MONTENEGRO

Na osnovu članova 21 i 36 Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima gradjana (Sl. glasnik SRS broj 24/82) Skupština “ Resuscitacionog Saveta Srbije i Crne Gore “, dana 25.05.2005. donosi izmenjeni i dopunjeni


STATUT UDRUŽENJA
"RESUSCITACIONI SAVET SRBIJE I CRNE GORE"

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženja gradjana “ Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore “ ( u daljem tekstu: RSSiCG ) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno multidisciplinarno udruženje gradjana, specijalista urgentne medicine, lekara drugih specijalnosti i ostalih zdravstvenih radnika, kao i osoba drugih profesija čiji je cilj da obezbedi saradnju i razmenu informacija u oblasti nauke i obrazovanja u primeni i implementiranju standardnih postupaka prvenstveno u oblasti resuscitacije na teritoriji Republike Srbije.


Član 2.

RSSiCG deluje na teritoriji Državne zaejdnice.


Član 3.

Naziv udruženja je : Resusciracioni Savet Srbije i Crne Gore
Adresa sedišta je Dr Đorđa Joanovića 2., 21000. Novi Sad

Član 4.

RSSiCG ima svojstvo pravnog lica.


Član 5.

RSSiCG ima pečat i amblem.
Amblem RSSiCG predstavljen je stilizovanim znakom srca, crvene boje.Ispred znaka srca u sredini tamno plavom bojom stoji skraćeni oblik udruženja RSSiCG.
Pečat RSSiCG je u obliku kruga. U sredini stoji Novi Sad, dok uz ivicu kruga, s leva na desno, latinicom ispisano u unutrašnjem redu je ispisano Udruženje građana, a u spljnjem redu
“ Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore “
II CILJEVI UDRUŽENJA

Član 6.

Osnovni ciljevi RSSiCG su :


• Unapređenje nauke i prakse u oblasti resuscitacije
• Angažovanje na doslednom sprovođenju implementacije i primene standarnih postupaka u resuscitaciji, u obimu i na način predvidjen važećim zakonskim propisima
• Organizovanje edukacije zdravstvenih rednika kao i laika po standardima i preporukama Evroskog Resuscitacionog Saveta i izdavanje odgovarajućih diploma i licenci
• Saradnja sa regionalnim i nacionaljnim asoscijacijama za resuscitaciju inostranstvu
• Zaštita profesionalnih interesa i prava zdravstvenih radnika u oblasti resuscitacije
Radi ostvarivanja ovih ciljeva, RSSiCG, u saradnji sa kompetentnim naučnim i stručnim udruženjima:
• organizuje i koordinira stručni i naučni rad u oblasti resuscitacije, objedinjujući je sa naučnim saznanjima i praksom iz srodnih naučnih disciplina. U okviru toga: organizuje predavanja i rasprave, naučne i stručne sastanke, seminare, simpozijume i kongrese, kao i druge različite oblike stručnog usavršavanja;
• izdaje informativne biltene, priručnike, stručne i naučne publikacije;
• stara se o implementaciji i primeni standardizovanih postupaka u oblasti resuscitacije
• daje kompetentna mišljenja, predloge i sugestije republičkom Ministarstvu za zdravlje, Ministarstvu za prosvetu i sport, Ministarstvu za kulturu i drugim, kod donošenja zakonskih rešenja vezanih za oblast resuscitacije na teritoriji Republike Srbije i Državne zajednice;
• planira i zalaže se za ostvarenje ravnomernog regionalnog razvoja zdravstvene zaštite u SCG;
• izradjuje naučne projekte vezane za primenu standardnih postupaka osnovne i više životne potpore odraslih i dece, organizuje njihovu promociju, distribuciju i komercijalnu eksploataciju;
• uspostavlja bilateralnu saradnju sa regionalnim i nacionalnim asocijacijama za resuscitaciju, pre svega u cilju ostvarivanja zajedničkih projekata u ovoj oblasti;

• Uspostavljanje kontakata izmedju institucija i drugih udruženja, organizacija i zainteresovanih lica koji se bave napred navedenim oblastima u Srbiji i Crnoj Gori i zemljama evropske regije, članica Evropske Unije i zemlje u tranziciji.
• Organizuje susrete, konferencije, edukativne seminare i druge skupove izmedju članova i relevantnih organizacija i drugih zainteresovanih lica radi razmene iskustava u prethodno navedenim oblastima
• Promoviše sve karakteristike zemalja evropske regije, članica Evropske Unije kao i zemlje u tranziciji i Srbije i Crne Gore ( naučne, obrazovne, itd. )
• Saradjuje sa udruženjima, institucijama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave uspostavljanjem medjunarodne saradnje.
Član 7.

Član “ Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore” se postaje uplatom članarine za period od godinu dana od dana uplate. Prava i obaveze su definisana u obrascu za prijavu / obnavljanje članstva.

Članovi saradnici mogu da postanu srodne organizacije kao i pojedinci koji žele da učestvuju u realizaciji ciljeva RSSiCG na teritoriji SCG. Odluku o statusu ovog članstva ( i eventualnom plaćanju članarine ) za svaki pojedinačni slučaj donosi Upravni odbor “ Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore”.

Počasni član ( organizacija ili pojedinac ) može biti imenovan od strane Upravnog odbora na osnovu izuzetnog doprinosa “ Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore”.iznos članarine je definisan u obrascu za prijave / obnavljanje članstva.

Status člana “ Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore” prestaje istekom roka od godinu dana za koji je plaćena članarina. Za članove saradnike ( ili specijalne članove ) Upravni odbor svake godine donosi odluku o obnavljanju statusa. Počasno članstvo je trajno.

Upravni odbor može ukinuti svaki status članstva u slučaju narušavanja važećih zakonskih propisa i narušavanja principa rada “ Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore”.


Član 8.

Član ima pravo da:
• 1) Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva RSSiCG;
• 2) Predlaže i bude biran u organe RSSiCG;
• 3) Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima RSSiCG.

Član je dužan da:
• 1) Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva RSSiCG;
• 2) Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima RSSiCG;
• 3) Plaća članarinu;
• 4) Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Članstvo u RSSiCG prestaje:
• 1) istupanjem iz članstva
• 2) neplaćanjem članarine
• 3) zbog neizvršavanja obaveza predviđenim Statutom, kršenjem odredaba Statuta i narušavanja ugleda RSSiCG, o čemu odluku donosi Upravni odborIII ORGANI RSSiCG
Član 9.

Organi Udruženja su Skupština ,Upravni i Nadzorni odbor.


SKUPŠTINA

Član 10.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi, a pravo odlučivanja imaju članovi osnivači.

Skupština se redovno sastaje jednom godičnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne polovine članstva.

Skupština:
1) Donosi plan i program rada;
2) Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora;
3) Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
4) Bira i razrešava predsednika Skupštine ičlanove Nadzornog odbora.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova.UPRAVNI ODBOR

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ RSSiCG, koji se stara o sprovodjenju ciljeva udruženja, koji su utvrdjeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština osnivača. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Generalni sekretar je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupaj Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime RSSiCG.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor:
• 1) Rukovodi radom RSSiCG izmedju dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva RSSiCG;
• 2) Organizuje redovno obavljanje delatnosti RSSiCG;
• 3) Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
• 4) Donosi finansijske odluke;
• 5) Odlučuje o pokretanju postupaka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova osnivača i priprema predloga izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor odlučuje i donosi odluke konsenzusom.


Član 12.

Rad RSSiCG je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima RSSiCG, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.


Član 13.

Radi ostvarenja svojih ciljeva RSSiCG uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim sličnim udruženjima, kao i sa naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

RSSiCG može pristupiti medjunarodnim udruženjima slične orijemtacije, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Predsednik
Član 14.

Predsednik predstavlja i zastupa RSSiCG i izvršava dužnosti saglasno Statutu i normativnim aktima Skupštine.
Predsednik saziva Skupštinu i predsedava joj, a u slučaju njegove odsutnosti zamenjuje ga potpredsednik, ili član UO kojeg Predsednik ovlasti.
Predsednik Skupštine RSSiCG je istovremeno i Predsednik UO.
Za svoj rad Predsednik odgovara Skupštini.

Generalni sekretar
Član 15.

Organizuje i koordiniše rad RSSiCG.
Isključivo je zadužen za uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata.
Neposredno je zadužen da prati i nadgleda realizaciju programskih ciljeva RSSiCG.

Nadzorni odbor

Član 16.

Nadzorni odbor (NO) se sastoji od tri člana izabrana na Skupštini RSSiCG. Članovi NO ne mogu biti članovi IO. Nadzorni odbor kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje, prati primenu statuta i drugih normativnih akata RSSiCGS i njihovu usaglašenost sa Zakonom. Odbor ima pravo da traži sazivanje vanredne sednice Skupštine po ovim pitanjima, a UO je dužan da po tom zatevu sazove sednicu Skupštine u roku od 30 dana. O svom radu i nalazima, NO redovno obaveštava Skupštinu i Predsednika.

Član 17.

Mandat Predsednika, Upravnog i Nadzornog odbora traje četiri godine.IV FINANSIJSKO POSLOVANJE


Član 18.

RSSiCG pribavlja sredstva od:
• Članarine
• Donacija, priloga i sponzorstva od strane organizacija i pojedinaca
• Konkursa za projekte kod državnih organa ili fondacija
• Drugih izvora iz zemlje i inostranstva, u skladu sa zakonom.


V PRESTANAK RADA RSSICG

Član 19.

RSSiCG prestaje sa radom odlukom Skupštine osnivača, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva RSSiCG, kao i u drugim slučajevima predvidjenim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina RSSiCG preneće se na osnivače.VI IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 20.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova Skupštine.
Izmene i dopune Statuta vrše se po postupku i na način predvidjen za njegovo donošenje.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Ovaj izmenjeni i dopunjeni Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine RSSiCG.U Novim Sadu, 25. Maj 2005.

Predsednik Resuscitacionog Saveta Srbije i Crne Gore
Dr med. Violetta Raffay

strana: 23 : 27.8.2016. :

GLAVOBOLJA KAO PROBLEM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI HEADACHE AS A PROBLEM OF EMERGENCU MEDICAL SERVICES
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRC Oblast: Urgentna medicina Opis: UDK 616.931-009:7:616-083.90 BIBLID 1451-124x:/2002/:1/1-2/:212-16
Објављено: 28.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI