ALS algoritam Covid -19Za preuzimanje PDF datoteke, kliknite na sliku!
strana: 118 : 24.4.2020. :

KADA PRESTATI SA REANIMACIJOM
Autor: Marija Mandic / Organizacija: Dom Zdravlja Subotica
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI