PALS algoritam Covid -19Za preuzimanje PDF datoteke, kliknite na sliku!
strana: 117 : 24.4.2020. :

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Radi lakseg komuniciranja - objavljujemo kontakt telefone
Објављено: 2.1.2017.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI