005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19Tokom pandemije COVID 19 preporučujemo obustavu trening aktivnosti.
Nažalost, oboljevanje zdravstvenih radnika tokon pandemije, deficit kadra osposobljenog za rad u jedinicama intenzivnog lečenja, zahteva da se i tokom ove pandemije osoblje koje se prerasporedjuje odgovarajuće edukuje za rad u novim uslovima i dobije edukaciju između ostalog i za prižanje naprednih mera podrške životu.
Ova preporuka namenjena je osobama koje u uslovima pandemije COVID 19 vrše trening i podučavaju KPR i defibrilaciju, odnopsno druge tehnike resuscitacije.
SVRHA
1.. Resuscitcioni Savet Srbije primio je brojne upite i zahteve za pojašnjenje u odnosu na rizik transmisije COVID-19 tokom obuke za kardiopulmonalnu resuscitaciju (KPR).
2. U izradi ovog dodataka Preporukama 2015 učestvovali su Nacionalni kurs direktori za Basic Life Support, Advance Life Support, Immidiate Life Support i Pediatric Basic Life Support i Pediatric Aadvance Life Support, odnosno Nacionalni Sekretarijat Resuscitacionog Saveta Srbije. Usvojene preporuke biće podložne promenama sa porastom iskustava u zbrinjavanju pacijenata sa COVID-19 infekcijom, kao i uticajem epidemije na pružanje zdravstvenih usluga. Zbog toga je potrebno da svi sprovodioci treninga redovno prate na web stranicama Resuscitacionog Saveta Srbije.
SMERNICE ZA SVE OBLIKE OBUKE
1. Trenutno je stanovište da se rizik od infekcije povećava boravkom više ljudi u skučenom zatvorenom prostoru te da se infekcija može preneti osim kapljično direktnim kontaktom sa drugim ljudima i indirektno, kontaktom sa predmetima i površinama. Trenutno nema pouzdanih dokaza o prenosu infekcije sa menekena ili opreme, ali put prenosa infekta jasno ukazuje na veliku mogućnost da do toga dođe.
2.. Pri prijemu polaznika preporučujemo kao obavezno da se sprovede epidemiološka anketa, proveri zdravstveno stanje polaznika te da im se prilikom dolaska na kurs izmeri telesna temperatura. Polaznici koji imaju pozitivnu epidemiološku anketu ili neke od simptoma virusne infekcije, bez obzira na etiologiju udaljavaju se sa kursa uz preporuku da se obrate odgovarajućim zdravstvenim službama.
3. Ukupna površina prostorije za rad mora omogućiti odgovarajuću distancu između polaznika (minimalno 2m) te je neophodno obezbediti da prostorija ima minimalnih 16m₂ površine po polazniku, odnosno 40m₃ vazduha za rad Podrazumeva se korišćenje lične zaštitne opreme maske, rukavica, zaštitnog odela, sredstava za dezinfekciju-suvo pranje ruku uz mogućnost permanentnog održavanja higijene ruku (pranja ruku).
Broj osoba prisutnih tokom obuke ne sme da bude veći od 5 uključujući i instruktora.
OPREMA
Potrebno je da sva oprema koja se koristi u svrhu treninga bude oprana i dezinfikovana pre početka seminara. Tokom seminara potrebno je obezbediti dovoljan broj manekena, opreme, najbolje jedna radna tačka po polazniku. Održavanje higijene prostorije i opreme dezinfekcijom podova i opreme tokom trajanja kursa se podrazumeva i vrši se u skladu sa procenjenom epidemiološkom situacijom.
RADNJE U PRIPREMI I REALIZACIJI TRENINGA
1. Tokom treninga neophodno je obezbediti dovoljnu količinu lične zaštitne opreme i permanentno vršiti dezinfekciju manekena i opreme. Za svaki trening koji se izvodi tokom pandemije organizator je dužan da pre početka pribavi saglasnost Nacionalnog Sekretarijata. Sa Svaki trening izdaje se posebno uputstvo za sprovođenje treninga kojeg se instruktor tokom rada mora pridržavati.
2. Tokom pandemije program treninga je prilagođen i adaptiran usvojenim promenama preporuka 2015 od strane Nacionalnog Sekretarijata i izvodi se u skladu sa, ostalim dokumetima koje je savet usvojio i izdao, a odnose se na promene preporuka. Tokom trajanja pandemije COVID 19 sertifikati koji se izdaju po ovim adaptiranim preporukama nema važnost od 3 godine već traju koliko traje i pandemija a naduže 6 meseci.
SAŽETAK PROMENA PREPORUKA 2015 U PERIODU PANDEMIJE COVID 19
1. Prilikom poziva Službe hitne medicinske pomoći ili Reanimacionog tima potrebno je dati informaciju da li se radi o pacijentu za koga ne postoju sumnja da je oboleo od SARS COVID 19 infekcije, odnosno da postoji da postoji sumnja na oboljenje.
2. Obuka za izvođenje osnovnih mera KPR (BLS-AED) vrši se izvođenjem kontinuiranih kompresija grudnog koša bez izvođenja insuflacija metom usta na usta.
Ostale promene koje se odnose na postupak sa obezbeđivanjem disajnog puta i zaštitom od širenja infekcije opisane su u Preporuci Resuscitacionog Saveta Srbije za primenu mera osnovne životne podrške-kardiopulmonalne resuscitacije (KPR) i pružanje mera prve pomoći u široj zajednici (vanbolnički srčani zastoj) tokom pandemije COVID 19.
3 Obuka osnovnog BLS protokola u bolničkom okruženju, izvodi se tako da se isporučuju samo kompresije grudnog koša dok ne stigne pomoć i oprema za ventilacije. Trening za spovođenje ventilacija vrši se uz pomoć samoširećeg balona i maske sa HEPA filterom. Polaznici se upoznaju sa značajem i karakteristikama upotrebe antiviralnog HEPA filtera u prevenciji širenja kapljičnih infekcija.
4. Tokom treninga poželjno je da svaki polaznik koristi svog manekena. Ukoliko za to postoje teškoće, nakon svakog polaznika potrebno je preduzeti mere prevencije širenja infekcije te dezinfikovati lice, čelo i grudni koš i obaviti zamenu pluća manekena.
Korišćenje zaštitinih sredstava poput face shielda i pocket maske u treningu preporučuje se samo u slučaju kada proizvod U DEKLARACIJI SADRŽI NAVEDENU NEOPHODNU ANTIVIRALNU ZAŠTITU, U PROTIVNOM– NE PREPORUČUJE SE PRIMENA OVIH SREDSTAVA U TRENINGU.

UKOLIKO SE PREDAJU FORMALNI KURSEVI PRVE POMOĆI KOD KOJIH JE NEOPHODNA PROCENA I VENTILACIJA “rescue breaths”
1. Neophodno je za svakog polaznika obezbediti posebnog manekena. Izuzetno, kada to nije moguće neophodno je zameniti/ukloniti pluća i disajne puteve manekena nakon svake trening sesije (nakon svakog polaznika)
2. Tokom treninga polaznici mogu koristiti pojedinačne zaštitnike za lice “face shields” ukoliko proizvođač u svojoj deklaraciji garantuje antivirusnu zaštitu.
3. Polaznici mogu koristiti džepnu masku za ventilacije koja je po porizvođačkoj deklaraciji označena kao efikasna antivirusna zaštita. Ako se tokom treninga koriste džepne maske, one moraju biti samo za pojedinačnu-ličnu- upotrebu.
4. Tokom rada na kursevima primenjuje se holistički pristup ocenjivanja, te jednom ocenjene veštine nije neohodno ocenjivati u nastavku kursa (sledeći dan).
OBUKA ZA IZVOĐENJE INSUFLACIJA-UDISAJA/VENTILACIJA USTA NA USTA
1. Smernice Evropskog Resuscitacionog Saveta 2015 navode – “Ako niste osposobljeni ili ne možete izvesti insuflacije, izvedite samo kontinuirane kompresije grudnog koša (tj. Kompresije grudnog koša bez prekida brzinom od 100-120 min-1)”
2. Izvođenje samo kompresija grudnog koša je mnogo bolje nego ne sprovođenje resuscitacije uopšte
KURS CENTRI
1. Preporuka je da kurs centri tokom pandemije COVID 19 budu značajno elastičniji u pogledu otkazivanja učešća polaznika na kursevima te da tokom ove pandemije omoguće bez dodatne naknade premeštanje kandidata na kasnije termine kurseva.
2. Za svaki kurs tokom pandemije Nacionalni sekretarijat izdaje odobrenje i posebno uputstvo.
O otkazivanju kurseva i njihovom ponovnom raspoređivanju/ zakazivanju ćemo se dogovarati u svakom pojedinačnom slučaju zasebno, Resuscitacioni Savet u osnovi predlaže i sugeriše da se kursevi tokom pandemije i ne održavaju i prihvata promene termina za razumni period (jul-septembar mesec ili kasnije za prethodno definisane termine kurseva april- maj)
3. Obavezujemo Kurs Centar da ne prima kandidate tokom pandemije koji imaju simptome kašlja, prehlade i / ili temperature pre kursa ili su bili u kontaktu s potencijalno zaraženom osobom, te da im se dopusti i pomogne (bez posebne naknade) prebacivanje na neki kasniji kurs.
4. Ako kandidat naknadno u period pet dana posle kursa utvrdi da ima simptome COVID o učešću na Kursu je dužan obavestiti nadležnu epidemiološki službu i Kurs Direktora (Kurs Centar) čiji je polaznik bio.
5. Nacionalni sekretarijat za kurseve koji se odvijaju tokom pandemije COVID 19 izdavaće sertifikate najranije 7 dana nakon kursa. Prilikom izdavanja sertifikata kontaktiraće sa svakim polaznikom i proveriti da li su se u međuvremenu pojavili simptomi obolenja odnosno da li je testiran ili oboleo od COVID 19 infekcije.strana: 116 : 20.4.2020. :

ZNAČAJ STANDARDIZOVANIH TRENINGA OSOBLJA NA IMPLEMENTACIJI NOVIH PREPORUKA The importance of local teams to implement new recommendations
Autor: Aleksandar Kličković / Organizacija: RSSCG
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI