SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

Organizovanost Službi hitne medicinske pomoći

U Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 24 zdrastvene ustanove postoji organizovana posebna Služba za hitnu medicinsku pomoć na terenu. U opštini Irig ovu delatnost vrši Služba DZ Ruma a u opštini Sremski Karlovci Služba DZ Novi Sad, tako da je 26 opština pokriveno posebno organizovanim službama za hitnu medicinsku pomoć od 45 opština u Vojvodini.
Detaljnije...

Kadar Službi hitne medicinske pomoći

U Službama Hitne medicinske pomoći sa stalnim lekarskim sastavom angažovan je ukupno 221 lekar od čega je 135 lekara opšte medicine, 15 specijalista opšte medicine, 47 specijalista urgentne medicine, 5 specijalista ostalih grana medicine i 29 lekara na specijalizaciji.
Detaljnije...

Intervencije Službi hitne medicinske pomoći

Istraživanjem su prikupljeni podaci o broju intervencija Službi hitne medicinske pomoći ili odgovarajućih takozvanih permanentnih službi u Domovima zdravlja u Vojvodini. Na žalost, u ne malom broju sredina ne vodi se poseban protokol i posebna evidencija o lekarskim intervencijama na terenu.
Detaljnije...

Oprema Službi hitne medicinske pomoći

Za valjano obavljanje delatnosti – ukazivanje hitne medicinske pomoći od posebnog je značaja opremljenost odgovarajućom opremom.
Detaljnije...

Vozila Službi hitne medicinske pomoći

Tokom istraživanja popisano je 289 namenskih sanitetskih vozila u 38 od 43 Doma zdravlja. Vozila koja koristi Služba hitne medicinske pomoći namenjuju se za rad urgentnih ekipa na terenu, medicinski transport, prevoz dijaliziranih i neodložnu lekarsku pomoć.
Detaljnije...

 Home | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info